บริการ

ให้บริการด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และให้บริการของท่าเทียบเรือ

ปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัย เคร่งครัดในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตู้สินค้า อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่มีค่า รวมถึงชีวิตของพนักงาน

SEA ANGEL SEA ANGEL มุ่งมั่น ยกระดับงานบริการขนถ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด

SEA ANGEL SEA ANGEL Commitment to Safety and
Quality in Providing Stevedoring Services

Contact Now

NEWS & ACTIVITY

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version